Egzekucja obowiązku szkolnego / nauki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Celem egzekucji administracyjnej jest zawsze doprowadzenie do wykonania (chociażby przymusowego) obowią…zku o charakterze publicznoprawnym. W konsekwencji przymus egzekucyjny jest stosowany tylko tak dł‚ugo, jak dł‚ugo stan rzeczywisty jest niezgodny z treś›cią… obowią…zku.

Źródł‚o obowią…zków edukacyjnych stanowią… bezpoś›rednio przepisy ustawy o systemie oś›wiaty. Skoro zatem obowią…zki te powstają… z mocy prawa, to do wszczę™cia egzekucji administracyjnej ustawodawca nie wymaga uprzedniego wydania żadnej decyzji administracyjnej, która był‚aby podstawą… egzekucji. Ma to wpł‚yw m.in. na wypeł‚nienie formularza tytuł‚u wykonawczego TYT-3, gdzie nie wypeł‚nia się™ rubryki 24 „Podstawa prawna obowią…zku (akt administracyjny)”.

W ś›wietle przepisów o postę™powaniu egzekucyjnym w administracji wierzycielem obowią…zku:

  1. rocznego przygotowania przedszkolnego i szkolnego do ukoń„czenia przez dziecko nauki w szkole podstawowej – jest dyrektor publicznej szkoł‚y podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka;
  2. szkolnego w stosunku do absolwenta szkoł‚y podstawowej – jest dyrektor publicznego gimnazjum obwodowego;
  3. nauki – jest organ gminy (jej organ wykonawczy tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta), w której dziecko ma miejsce zamieszkania.

Z uwagi na regulację™ art. 19 należy natomiast uznać‡, że organem egzekucyjnym w zakresie wszystkich obowią…zków edukacyjnych jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Śšrodki egzekucyjne są… skierowane zawsze przeciwko rodzicom jako zobowiązanym, nawet jeżeli chodzi o zaniechanie speł‚nienia obowią…zku uczęszczania na zaję™cia przez dziecko. Egzekucja administracyjna obowią…zków edukacyjnych może być‡ wszczę™ta, jeżeli wł‚aś›ciwy wierzyciel obowią…zku edukacyjnego, po upł‚ywie terminu do jego wykonania przez zobowią…zanych rodziców (opiekunów prawnych)dziecka, przesł‚ał‚ im pisemne upomnienie, zawierają…ce wezwanie do wykonania obowią…zku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę™ postę™powania egzekucyjnego. Postę™powanie egzekucyjne może być‡ wszczę™te dopiero po upł‚ywie 7 dni od dnia dorę™czenia tego upomnienia (art. 15 § 1 u.p.e.a). Koszty upomnienia obciążają… zobowią…zanego (art. 15 § 2 u.p.e.a). Są… one – z uwagi na niepieniężny charakter obowią…zku – egzekwowane odrę™bnie.

Po upł‚ywie co najmniej 7-dniowego terminu, wszczyna się™ egzekucję. Wierzyciel wystawia tzw. tytuł‚ wykonawczy, posł‚ugują…c się™ w tym celu formularzem TYT-3, stanowią…cym załą…cznik nr 24 do Rozporzą…dzenia Ministra Finansów z dnia 22.11.2001r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postę™powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. Nr 137, poz.1541 z późniejszymi zmianami), a nastę™pnie z wnioskiem o wszczę™cie egzekucji. Wniosek wraz z tytuł‚em wykonawczym i załą…czonym do niego dowodem upomnienia zobowią…zanego wierzyciel przesył‚a do organu egzekucyjnego. Otrzymuje go również zobowią…zany, który w terminie 7 dni może podnieść‡ odpowiedni zarzut, np. wykonania egzekwowanego obowią…zku.

W toku egzekucji rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowią…zku szkolnego, dyrektorowi publicznej szkoł‚y podstawowej lub gimnazjum – jako wierzycielowi obowią…zku – sł‚użą… uprawnienia do wnoszenia ś›rodków zaskarżenia (zażaleń„) na postanowienia organu egzekucyjnego, a także prawo wnioskowania o zawieszenie lub umorzenie postę™powania.

Do dorę™czeń„ zobowią…zanym wszelkich pism przedegzekucyjnych oraz w toku postę™powania egzekucyjnego stosuje się™ odpowiednio przepisy KPA(art. 39-49). Regulują… one w szczególnoś›ci tzw. dorę™czenie zastę™pcze, dokonywane do rą…k osoby innej niż zobowią…zany.

Ponieważ egzekucja dotyczy w omawianej sytuacji obowią…zku o charakterze niepieniężnym, wierzyciel powinien wskazać‡ we wniosku ś›rodek egzekucyjny, do których – w przypadku obowiązków edukacyjnych jako mających charakter niepieniężny – należy przede wszystkim grzywna w celu przymuszenia lub ewentualnie przymus bezpoś›redni (pozostał‚e ś›rodki egzekucyjne, wymienione w art. 1a pkt 12 lit. b) u.p.e.a., są… zdecydowanie nieadekwatne do istoty egzekwowanego obowią…zku).

Grzywna w celu przymuszenia jest ś›wiadczeniem pieniężnym o okreś›lonej przez organ egzekucyjny wysokoś›ci. Może ona być‡ nakł‚adana kilkakrotnie w tej samej lub wyższej kwocie (art. 121 § 1 u.p.e.a.). Każdorazowo nał‚ożona grzywna nie może w stosunku do osób fizycznych przekraczać‡ kwoty 10.000 zł‚., zaś› grzywny nakł‚adane wielokrotnie nie mogą… łą…cznie przekroczyć‡ kwoty 50.000 zł‚. (art. 121 § 2 i 3 u.p.e.a.). Grzywnę™ nakł‚ada się™ na zobowią…zanego postanowieniem, dorę™czanym wraz z tytuł‚em egzekucyjnym. Na postanowienie to (niezależnie od dopuszczalnoś›ci zgłaszania zarzutów i zażalenia na samo prowadzenie postępowania egzekucyjnego) zobowią…zanemu sł‚uży zażalenie (art. 122 u.p.e.a). Nał‚ożone grzywny w celu przymuszenia, nieuiszczone w terminie, podlegają… ś›cią…gnię™ciu w trybie egzekucji zależnoś›ci pieniężnych, okreś›lonym w niniejszej ustawie art. 124 § 1 u.p.e.a.). Ich uiszczenie powoduje zatem wszczęcie kolejnego postę™powania egzekucyjnego.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zakład Placówek Oświatowych w Radzionkowie
Data utworzenia:2015-04-09
Data publikacji:2015-04-09
Osoba sporządzająca dokument:Leszek Pniok
Osoba wprowadzająca dokument:Leszek Pniok
Liczba odwiedzin:1339

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2015-04-09 09:33:02Leszek PniokUtworzono artykułEgzekucja obowiązku szkolnego / nauki